فهرست گروه‌های آموزشی


خانواده سالم و بالنده خانواده و آشنایی با حقوق کودکان (کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان کار با کودک)
خانواده و برقراری ارتباط مؤثر1 (مهارت‌های کلامی و غیرکلامی با کودک) خانواده و برقراری ارتباط موثر4 (تحلیل رفتار متقابل)
خانواده و بهداشت روانی خانواده و شیوه‌ های مراقبت از فرزندان در دوران تحصیل، دبیرستان تا کنکور
خانواده و شیوه‌های برقراری ارتباط موثر3 (خانواده و کودک) خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم)
خودباوری رسانه 11 (پژوهش رسانه، کاربرد تکنولوژی‏های جدید)
زبان اشاره شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 4 (همدلی) شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 8 (ارتباط بدون خشونت)
کارگاه مشاوره گروهی خانواده کارگاه مشاوره گروهی کودک
مدیریت احساس و هیجان مدیریت استرس
مشاوره فردی مشاوره فردی خانواده
مهارت خودآگاهی مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان)
مهارتهای زندگی (ویژه افراد اوتیسم و با نیازهای ویژه)/ مربی محور همسران و ارتقا صمیمیت میان آن ها