ثبت نام سریع
(ویژه کسانی که پیش از این کد ملیشان در سامانه ثبت شده)
  1.  
تاریخ تولد خود را به فرم روز-ماه-سال وارد کنید. برای سال حتما از چهار رقم استفاده کنید: مثال 25-7-1372