عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 عاطفه کامرانی زن 1400/3/1 1400/3/31 دوشنبه 09:00-12:00 900,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 نرگس تنکمانی زن 1400/3/24 1400/3/27 دوشنبه 10:00-11:30 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 17 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/3/10 1400/3/31 شنبه 14:00-15:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 16 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/2/25 1400/3/31 دوشنبه 10:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 15 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/2/25 1400/3/31 شنبه 10:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 14 محسن محمد علی لواسانی زن 1400/2/26 1400/3/31 چهارشنبه 14:00-17:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 13 محسن محمد علی لواسانی زن 1400/2/26 1400/3/31 سه شنبه 14:00-17:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 12 محسن محمد علی لواسانی زن 1400/2/26 1400/3/31 شنبه 14:00-17:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 11 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/2/1 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 10 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/2/1 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 9 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/2/1 1400/3/31 سه شنبه 10:00-17:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 8 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 دوشنبه 09:30-12:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 7 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 دوشنبه 09:30-12:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 6 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 دوشنبه 09:30-12:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 5 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 دوشنبه 09:30-12:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 4 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 سه شنبه 10:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 3 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 سه شنبه 10:00-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 دوشنبه 10:00-16:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 محسن محمد علی لواسانی مرد 1399/12/16 1400/3/30 دوشنبه 10:00-16:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/1/20 1400/3/31 یکشنبه 17:00-18:30 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 19 شیدا داعی زن 1400/3/18 1400/3/31 شنبه 10:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 18 سمیرا فراهانی زن 1400/3/9 1400/3/31 یکشنبه 15:00-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 17 شیدا داعی زن 1400/3/9 1400/3/31 یکشنبه 16:00-19:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 16 شیدا داعی زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 15 سمیرا فراهانی زن 1400/2/30 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 14:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 14 سمیرا فراهانی زن 1400/2/30 1400/3/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-16:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 13 شیدا داعی زن 1400/2/27 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-15:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 12 سمیرا فراهانی زن 1400/2/11 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 11 سمیرا فراهانی زن 1400/2/11 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-18:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 10 سمیرا فراهانی زن 1400/2/9 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 9 شیدا داعی زن 1400/2/1 1400/2/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 8 سمیرا فراهانی زن 1400/1/31 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 7 شیدا داعی زن 1399/12/24 1400/1/31 یکشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 6 سمیرا فراهانی زن 1399/12/30 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 12:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 5 سمیرا فراهانی زن 1399/12/30 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 4 سمیرا فراهانی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-16:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 3 سمیرا فراهانی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 شیدا داعی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 شیدا داعی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 3 سیدکمال موسوی مرد 1400/3/12 1400/3/19 پنج شنبه 11:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 سیدکمال موسوی زن 1400/1/26 1400/1/26 پنج شنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1399/12/19 1399/12/27 یکشنبه 09:00-13:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 2 سیدکمال موسوی مرد 1400/1/30 1400/3/31 سه شنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1400/2/10 1400/2/15 دوشنبه 15:00-18:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1399/12/18 1399/12/27 شنبه 09:00-10:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 عاطفه کامرانی زن 1400/2/25 1400/3/30 چهارشنبه 14:00-15:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد