عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 2 عاطفه کامرانی زن 1400/10/19 1400/10/20 یکشنبه 15:30-17:30 2,000,000 حضوری ثبت نام
مشاوره فردی - کلاس 1 عاطفه کامرانی زن 1400/10/11 1400/10/11 دوشنبه 16:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 3 نرگس تنکمانی زن 1400/10/27 1400/10/30 دوشنبه 08:00-09:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 نرگس تنکمانی زن 1400/10/21 1400/10/23 سه شنبه 10:00-10:45 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 نرگس تنکمانی زن 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه 10:00-10:45 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 2 نسیم کنشلو زن 1400/10/23 1400/11/29 پنج شنبه 12:00-14:00 1,240,000 حضوری ثبت نام
مشاوره فردی - کلاس 1 نسیم کنشلو زن 1400/10/10 1400/11/8 پنج شنبه 10:00-13:00 1,240,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 16 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 15 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 14 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 13 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 12 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 11 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 10 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 9 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 8 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 7 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 6 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 5 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 4 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 3 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 محسن محمد علی لواسانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-19:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 7 سمیرا فراهانی زن 1400/10/20 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 6 شیدا داعی زن 1400/10/20 1400/11/30 یکشنبه 10:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 5 عاطفه کامرانی زن 1400/10/20 1400/11/30 شنبه 10:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 4 شیدا داعی زن 1400/10/18 1400/11/30 شنبه 10:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 3 سمیرا فراهانی زن 1400/10/18 1400/11/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 2 سمیرا فراهانی زن 1400/10/18 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی - کلاس 1 سمیرا فراهانی زن 1400/9/30 1400/9/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 09:00-12:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/20 1400/10/30 دوشنبه 13:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/18 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 09:00-11:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد