عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 3 سوزان سهمانی زن 1400/10/8 1400/11/20 چهارشنبه 14:00-18:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 2 سوزان سهمانی زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه 13:00-17:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 سوزان سهمانی زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه 13:00-17:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 5 سوزان سهمانی زن 1400/11/2 1400/12/23 سه شنبه 14:00-19:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 4 سوزان سهمانی زن 1400/11/2 1400/12/23 سه شنبه 14:00-19:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 3 سوزان سهمانی زن 1400/11/2 1400/12/23 سه شنبه 14:00-19:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 2 سوزان سهمانی زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 13:00-18:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 سوزان سهمانی زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 13:00-18:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 4 لیلا قاسمی زن 1400/11/1 1400/12/28 دوشنبه 17:00-18:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 3 لیلا قاسمی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 18:00-19:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 2 لیلا قاسمی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 لیلا قاسمی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-19:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 لیلا قاسمی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 12:00-17:00 1,192,660 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5999;#الهام مظلومی 1400/9/21 1400/9/21 یکشنبه 15:30-17:00 1,412,845 مجازی ثبت نام