عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 8 (C.E.F.K.8) Pockets 3 Unit (5- 9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5403;#نرگس محرمی 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 12:15-13:15 825,600 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 8 (C.E.F.K.8) Pockets 3 Unit (5- 9) - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 825,689 مجازی ثبت نام