عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1400/10/1 1400/11/30 سه شنبه 09:00-11:00 2,201,834 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 افسانه طاهریان زن 1400/10/11 1400/10/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 09:00-10:30 2,880,734 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 آزاده شیخی اسرمی زن 1400/10/1 1400/11/25 دوشنبه 13:00-15:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 نرگس انبوئی زن 1400/10/7 1400/11/12 سه شنبه 16:30-17:45 1,835,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 مینا زلالی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:30 1,926,607 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 الهام آهنگران زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:30 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 12:30-14:30 1,926,607 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/10/1 1400/12/24 سه شنبه 15:00-17:00 1,926,607 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1400/10/5 1400/12/22 یکشنبه 10:00-16:00 3,300,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 هنگامه نجارباشی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-18:00 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-16:00 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ریحانه خیاطی زن 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:30 1,500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 3 فرشته سادات اطیابی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-16:00 3,119,266 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 17:00-18:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-15:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 فهیمه فروتنی زن 1400/10/21 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 فهیمه فروتنی زن 1400/9/23 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 6 هاجر حسین زاده زن 1400/10/22 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:15 1,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 5 هاجر حسین زاده زن 1400/10/20 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 4 هاجر حسین زاده زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 3 هاجر حسین زاده زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 12:30-14:00 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 هاجر حسین زاده زن 1400/10/4 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-18:00 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هاجر حسین زاده زن 1400/10/4 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:45 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 رقیه بالازاده زن 1400/10/19 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 15:15-16:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 ندا شجیعی زن 1400/10/23 1400/12/26 پنج شنبه 10:30-12:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ندا شجیعی زن 1400/10/30 1400/12/26 پنج شنبه 10:30-12:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد