عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 مینا حسینی زن 1400/1/18 1400/3/30 یکشنبه 11:00-13:00 1,853,211 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1400/1/14 1400/3/20 سه شنبه 09:00-11:00 1,853,211 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 3 افسانه طاهریان زن 1400/3/10 1400/3/19 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,326,607 حضوری ثبت نام
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 افسانه طاهریان زن 1400/1/30 1400/3/20 دوشنبه 10:00-17:00 2,211,010 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 دانیال همتی زن 1400/1/14 1400/3/31 پنج شنبه 09:00-14:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 نرگس انبوئی زن 1400/3/4 1400/3/25 سه شنبه 16:30-17:45 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/2/18 1400/3/10 شنبه - دوشنبه 15:00-17:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 مینا زلالی زن 1400/3/1 1400/4/10 سه شنبه 15:00-17:00 1,376,148 حضوری ثبت نام
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/1/14 1400/3/30 سه شنبه 15:00-17:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 محمود محمدی زن 1400/3/12 1400/4/23 چهارشنبه 17:00-19:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 محمود محمدی مرد 1400/2/22 1400/3/31 چهارشنبه 17:00-19:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 3 هنگامه نجارباشی زن 1400/3/10 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 1,788,991 حضوری ثبت نام
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 هنگامه نجارباشی زن 1400/2/25 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 2,018,349 حضوری ثبت نام
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1400/1/21 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 فرشته سادات اطیابی زن 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 فهیمه فروتنی زن 1400/3/24 1400/4/24 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 ریحانه خیاطی زن 1400/1/14 1400/3/31 دوشنبه 16:00-17:30 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ریحانه خیاطی زن 1400/1/14 1400/3/31 دوشنبه 14:30-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1400/2/29 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 محیا سادات محمدی زن 1400/2/6 1400/3/30 دوشنبه 10:30-12:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ندا شجیعی زن 1400/2/30 1400/3/27 پنج شنبه 09:00-11:00 1,467,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد