عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 منوچهر اسماعیلی مرد 1400/10/1 1400/11/30 سه شنبه 10:00-12:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی زن 1400/10/4 1400/11/9 شنبه 13:00-18:00 2,600,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 2 آزاده شیخی اسرمی زن 1400/10/1 1400/11/25 سه شنبه 10:00-12:00 2,293,580 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 آزاده شیخی اسرمی زن 1400/10/1 1400/11/25 دوشنبه 15:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 15:30-17:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 2 لیلا جدی مند زن 1400/10/22 1400/12/25 چهارشنبه 14:00-15:00 1,926,607 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/10/22 1400/12/25 چهارشنبه 15:00-16:30 1,926,607 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 2 لیلا جدی مند زن 1400/10/1 1400/12/24 سه شنبه 15:30-17:30 1,788,992 حضوری ثبت نام
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/10/1 1400/12/24 سه شنبه 15:30-17:30 1,926,607 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 منوچهر اسماعیلی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-12:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 3 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-17:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با آبرنگ - کلاس 2 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 11:00-12:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد