عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 محمود محمدی مرد 1400/10/8 1400/12/26 چهارشنبه 17:00-19:00 2,405,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 2 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-18:00 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-18:00 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 2 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 12:00-13:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 فهیمه فروتنی زن 1400/10/12 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 2 ریحانه خیاطی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:30-17:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 ریحانه خیاطی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:30-17:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 فهیمه رفیع زاده زن 1400/10/23 1400/11/10 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد