عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 7 (C.E.F.K.7) Pockets 3 Unit (1- 4) - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1400/10/6 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 7 (C.E.F.K.7) Pockets 3 Unit (1- 4) - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:30-15:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 7 (C.E.F.K.7) Pockets 3 Unit (1- 4) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/12 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد