عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازیگری2 - کلاس 8 داود زارع کوهی زن 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 1,431,192 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 7 داود زارع کوهی زن 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 6 داود زارع کوهی زن 1400/3/1 1400/3/30 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 5 داود زارع کوهی زن 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 4 نرگس اصغری بیرامی زن 1400/2/1 1400/3/30 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 3 نرگس اصغری بیرامی زن 1400/2/1 1400/3/30 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 7,339,449 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 2 داود زارع کوهی زن 1400/2/1 1400/2/31 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 4,311,926 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 1 داود زارع کوهی مرد 1399/12/30 1400/1/31 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:30 4,036,697 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازیگری2 - کلاس 2 حبیبه عبداللهی مشکنلو زن 1400/2/23 1400/4/10 پنج شنبه 14:30-16:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 1 حبیبه عبداللهی مشکنلو زن 1399/12/24 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 13:00-15:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد