عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/23 شنبه 14:00-16:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-18:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/26 پنج شنبه 14:00-17:00 1,559,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی طبیعت - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 11:00-13:00 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 2 شقایق مشهدی مهدی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 13:00-15:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی طبیعت - کلاس 1 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-18:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/4 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,559,630 حضوری ثبت نام