عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 محبوبه تاجیک خاوه زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 14:00-15:00 1,743,119 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/10/21 1400/11/21 یکشنبه - سه شنبه 09:30-10:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/10/27 1400/11/27 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 معصومه کاظمی نژاد زن 1400/10/1 1400/11/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 معصومه کاظمی نژاد زن 1400/10/1 1400/11/25 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 نرگس خاتون انبوئی زن 1400/10/8 1400/11/27 چهارشنبه 16:00-17:00 1,651,980 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/12/23 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/11/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سارا رفیعی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مریم ندائی فر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مریم ندائی فر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا رفیعی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زینب گندمی زن 1400/10/25 1400/12/27 شنبه 13:00-14:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 لیلا محمود زاده زن 1400/10/5 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فتانه پیری خواه زن 1400/10/25 1400/11/30 شنبه 17:30-18:45 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فتانه پیری خواه زن 1400/10/18 1400/11/23 شنبه 16:15-17:30 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فتانه پیری خواه زن 1400/10/1 1400/11/20 شنبه 15:00-16:15 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 بیتا قاضی مرد 1400/10/18 1400/12/28 چهارشنبه 16:30-17:30 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 بیتا قاضی زن 1400/10/15 1400/12/28 چهارشنبه 16:30-15:30 1,165,138 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 آزاده احمدی جمال آباد زن 1400/10/14 1400/11/19 سه شنبه 18:00-19:30 2,330,276 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 بیتا قاضی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:30-17:30 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 نازیتا انصاری نژاد زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 نازیتا انصاری نژاد زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 نازیتا انصاری نژاد زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 12:00-13:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 نازیتا انصاری نژاد زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 11:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مینا برخورداری مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مریم خدابنده زن 1400/10/27 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:15-13:15 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم خدابنده زن 1400/10/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سمانه عشقی آذر زن 1400/10/7 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:30 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 صدیقه اسکندری آذر زن 1400/10/7 1400/11/3 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم حسینی(خانه کودک) زن 1400/10/10 1400/11/20 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مريم غضنفری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مريم غضنفری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مريم غضنفری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 10:30-12:00 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مريم غضنفری زن 1400/10/1 1400/12/25 پنج شنبه 09:00-10:30 2,110,092 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سارا گرجی زن 1400/10/20 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا گرجی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-12:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 16:40-18:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/1 1400/12/27 چهارشنبه 17:00-18:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/1 1400/12/27 چهارشنبه 12:00-13:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/1 1400/12/27 چهارشنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مونا چالی زن 1400/10/11 1400/11/4 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 رقیه بالازاده زن 1400/10/19 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 زهرا علی اکبری زن 1400/10/29 1400/12/20 چهارشنبه 11:30-12:30 1,058,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 زهرا علی اکبری زن 1400/10/14 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا علی اکبری زن 1400/10/7 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1400/10/1 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد