عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سعیده شیخی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 لیلا شاهسون زن 1401/4/7 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 2,293,577 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 محبوبه تاجیک خاوه زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 14:00-15:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سعیده شیخی زن 1401/4/7 1401/4/7 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سعیده شیخی زن 1401/4/7 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,201,835 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 فتانه پیری خواه زن 1401/5/3 1401/6/14 دوشنبه 09:00-19:30 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#3429;#افسون یوسفی 1401/4/25 1401/5/29 شنبه 16:00-17:30 3,211,010 مجازی ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فتانه پیری خواه زن 1401/4/11 1401/5/15 شنبه 10:00-18:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فتانه پیری خواه زن 1401/4/6 1401/5/10 دوشنبه 09:00-20:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1401/4/1 1401/6/20 شنبه - دوشنبه 09:00-10:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1401/4/1 1401/6/20 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زینب میرزاعلی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 2,477,065 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زینب میرزاعلی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فهیمه اوسطی زن 1401/4/28 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فهیمه اوسطی زن 1401/4/5 1401/5/11 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فهیمه اوسطی زن 1401/4/1 1401/4/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 23 شمسی علیزاده زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 22 معصومه کاظمی نژاد زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 21 شمسی علیزاده زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 20 شمسی علیزاده زن 1401/5/1 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 19 شمسی علیزاده زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 18 هاجر خانی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 17 هاجر خانی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 16 هاجر خانی زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 15 هاجر خانی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 14 هاجر خانی زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 هاجر خانی زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 شمسی علیزاده زن 1401/4/21 1401/5/22 شنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 هاجر خانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 هاجر خانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 هاجر خانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 هاجر خانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 هاجر خانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 هاجر خانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 معصومه کاظمی نژاد زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 معصومه کاظمی نژاد زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 شمسی علیزاده زن 1401/4/21 1401/5/22 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 شمسی علیزاده زن 1401/4/21 1401/5/22 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 شمسی علیزاده زن 1401/4/21 1401/5/22 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 نرگس خاتون انبوئی زن 1401/4/19 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 نرگس خاتون انبوئی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 2,568,855 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 نرگس خاتون انبوئی زن 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:15 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 نرگس خاتون انبوئی زن 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه 15:00-16:00 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 هاجر خانی زن 1401/5/9 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 هاجر خانی زن 1401/5/9 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 هاجر خانی زن 1401/5/9 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 لیلا شاهسون زن 1401/4/21 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 لیلا شاهسون زن 1401/4/21 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 هاجر خانی زن 1401/4/18 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 هاجر خانی زن 1401/4/11 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 هاجر خانی زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 هاجر خانی زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 هاجر خانی زن 1401/4/11 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 هاجر خانی زن 1401/4/11 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 هاجر خانی زن 1401/4/11 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 21 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 20 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 19 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 18 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 17 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 16 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 15 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 14 زهرا علی اکبری زن 1401/5/9 1401/6/8 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 زهرا علی اکبری زن 1401/5/9 1401/6/8 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 هاله سادات تهامی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 18:00-19:00 2,110,092 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 هاله سادات تهامی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 2,110,092 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 زهرا علی اکبری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:45 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 زهرا علی اکبری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:15 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 محبوبه دهقان منشادی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 17 مائده افضلی زن 1401/5/1 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,201,836 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 16 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1401/5/1 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 15 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1401/5/1 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,110,093 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 14 مریم ندائی فر زن 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 سارا رفیعی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 مریم ندائی فر زن 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 11:00-12:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 شادی تهرانی شفق زن 1401/4/15 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 مائده افضلی زن 1401/4/15 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1401/4/15 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 مائده افضلی زن 1401/4/15 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,201,836 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 مائده افضلی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 2,201,836 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سارا رفیعی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مریم ندائی فر زن 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 11:00-12:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا رفیعی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1401/4/15 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مائده افضلی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا رفیعی زن 1401/4/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مریم ندائی فر زن 1401/5/8 1401/6/31 یکشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مریم ندائی فر زن 1401/5/8 1401/6/31 یکشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مریم ندائی فر زن 1401/4/6 1401/6/22 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم ندائی فر زن 1401/4/6 1401/6/22 یکشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 لیلا محمود زاده زن 1401/4/19 1401/5/11 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مائده افضلی زن 1401/4/5 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مائده افضلی زن 1401/4/5 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1401/4/1 1401/4/27 دوشنبه - چهارشنبه 10:30-11:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1401/4/6 1401/4/29 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم هدایتی زن 1401/4/5 1401/6/27 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:15 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 آزاده احمدی جمال آباد زن 1401/5/9 1401/6/29 سه شنبه 13:00-14:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 فهیمه اوسطی مرد 1401/4/21 1401/6/31 چهارشنبه 11:30-13:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 فهیمه اوسطی زن 1401/4/21 1401/6/31 چهارشنبه 10:00-11:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 آزاده احمدی جمال آباد زن 1401/4/20 1401/6/31 چهارشنبه 11:30-13:00 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 آزاده احمدی جمال آباد زن 1401/4/20 1401/6/31 چهارشنبه 10:00-11:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه 17:30-18:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه 16:30-17:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه 11:30-12:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه 12:30-13:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه 09:30-10:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه 13:30-14:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 آزاده احمدی جمال آباد زن 1401/4/14 1401/4/28 سه شنبه 13:00-14:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 نازیتا انصاری نژاد زن 1401/4/12 1401/4/31 یکشنبه 15:30-16:30 3,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا اله بخشی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 3,350,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا اله بخشی زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 مینا برخورداری زن 1401/5/2 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 مینا برخورداری مرد 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 3,211,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 3,211,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 فرانک آروین زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 فاطمه راسته زن 1401/5/2 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 فاطمه راسته زن 1401/5/2 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 فرانک آروین زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 17:00-18:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 فرانک آروین زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 فاطمه راسته زن 1401/4/12 1401/6/15 یکشنبه - سه شنبه 08:30-10:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 فرانک آروین زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فاطمه راسته زن 1401/4/2 1401/5/5 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فاطمه راسته زن 1401/4/5 1401/5/8 یکشنبه - سه شنبه 08:30-10:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1401/4/2 1401/5/5 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فرانک آروین زن 1401/5/1 1401/6/30 یکشنبه 13:00-14:30 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فرانک آروین زن 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه 13:00-14:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 فاطمه راسته زن 1401/5/1 1401/6/30 پنج شنبه 10:30-11:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/5/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه 14:00-15:30 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 10:30-11:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مریم خدابنده زن 1401/5/11 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مریم خدابنده زن 1401/4/14 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم خدابنده زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/4/28 شنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سپیده امیرمقدم زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم هدایتی زن 1401/4/5 1401/5/18 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:15 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 زینب میرزاعلی زن 1401/5/5 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 زینب میرزاعلی زن 1401/5/5 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:30-11:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا اله بخشی زن 1401/5/5 1401/6/30 چهارشنبه 10:30-12:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا اله بخشی زن 1401/5/5 1401/6/30 چهارشنبه 09:00-10:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/5/19 1401/6/12 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 صدیقه اسکندری آذر زن 1401/4/12 1401/6/27 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/5/30 شنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 صدیقه اسکندری آذر زن 1401/4/12 1401/6/27 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/4/30 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 صدیقه اسکندری آذر زن 1401/4/12 1401/6/27 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/5/30 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زینب میرزاعلی زن 1401/4/5 1401/5/25 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زینب میرزاعلی زن 1401/4/5 1401/5/16 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 12:30-13:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/5/1 1401/5/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/25 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/6 1401/6/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/5/8 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/5/17 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/4/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 ویدا ابراهیمی رفیق زن 1401/4/1 1401/6/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 فاطمه سلطانی آذر زن 1401/4/28 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 فاطمه سلطانی آذر زن 1401/4/28 1401/5/30 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 فاطمه سلطانی آذر زن 1401/4/28 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مریم خدابنده زن 1401/4/21 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 فاطمه سلطانی آذر زن 1401/4/7 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فاطمه سلطانی آذر زن 1401/4/5 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فاطمه سلطانی آذر زن 1401/4/5 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم خدابنده زن 1401/4/8 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,256,881 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,256,881 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مهدخت ملا عزیز محمدی زن 1401/4/4 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,559,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1401/4/4 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,559,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مهدخت ملا عزیز محمدی زن 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,559,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مهدخت ملا عزیز محمدی زن 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,559,640 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مریم حسینی(خانه کودک) زن 1401/5/2 1401/5/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مریم حسینی(خانه کودک) زن 1401/5/2 1401/5/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مریم حسینی(خانه کودک) زن 1401/4/5 1401/4/29 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم حسینی(خانه کودک) زن 1401/4/5 1401/4/29 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,200,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سمانه ملانوروزی زن 1401/5/3 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سمانه ملانوروزی زن 1401/4/14 1401/5/18 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 2,047,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سمانه ملانوروزی زن 1401/4/20 1401/5/19 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سمانه ملانوروزی زن 1401/4/1 1401/4/29 دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 2,064,221 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سمانه ملانوروزی زن 1401/4/1 1401/4/29 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,636,363 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 16 مريم غضنفری زن 1401/5/15 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 15 مريم غضنفری زن 1401/5/15 1401/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 09:00-10:30 2,568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 14 مريم غضنفری زن 1401/5/15 1401/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 2,568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 مريم غضنفری زن 1401/5/15 1401/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 مريم غضنفری زن 1401/5/15 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 مريم غضنفری زن 1401/5/11 1401/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 12:00-13:30 2,568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 مريم غضنفری زن 1401/5/11 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 پنج شنبه 12:00-13:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 پنج شنبه 10:30-12:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 پنج شنبه 09:00-10:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مريم غضنفری زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 ستاره سادات نادی یاتانی زن 1401/4/1 1401/4/31 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 20 سارا گرجی زن 1401/5/12 1401/6/15 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 19 سارا گرجی زن 1401/5/12 1401/6/15 چهارشنبه 17:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 18 مائده افضلی زن 1401/5/4 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 17 مائده افضلی زن 1401/4/28 1401/5/18 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 16 مائده افضلی زن 1401/5/4 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 15 سارا گرجی زن 1401/4/15 1401/5/10 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 14 سارا گرجی زن 1401/4/13 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/5/18 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/5/25 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 سارا گرجی زن 1401/4/6 1401/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 سارا گرجی زن 1401/4/6 1401/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سارا گرجی زن 1401/4/6 1401/5/16 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سارا گرجی زن 1401/4/6 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا گرجی زن 1401/4/6 1401/5/26 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,926,605 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مائده افضلی زن 1401/4/5 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مائده افضلی زن 1401/4/5 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 فاطمه راسته زن 1401/5/9 1401/6/10 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 فاطمه راسته زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 فاطمه راسته زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 فاطمه راسته زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فاطمه راسته زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1401/4/4 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 صفیه مرادی زن 1401/5/1 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 فاطمه راسته زن 1401/5/1 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 صفیه مرادی زن 1401/4/1 1401/5/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فاطمه راسته زن 1401/4/4 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه 13:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فاطمه راسته زن 1401/4/4 1401/5/15 شنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 صفیه مرادی زن 1401/4/4 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 سارا گرجی زن 1401/5/18 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سارا گرجی زن 1401/5/9 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/6/31 پنج شنبه 10:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا برخورداری زن 1401/4/21 1401/4/31 چهارشنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1401/4/21 1401/5/31 چهارشنبه 11:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فاطمه کریمی زن 1401/4/11 1401/5/12 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فاطمه کریمی زن 1401/4/5 1401/5/12 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-19:00 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 12:00-17:00 1,920,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 1,920,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1401/4/1 1401/6/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زینب میرزاعلی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا بیستونی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سارا بیستونی زن 1401/4/23 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا بیستونی زن 1401/4/4 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا بیستونی زن 1401/4/4 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 09:00-10:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,192,670 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,192,670 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/4/31 شنبه - دوشنبه 09:00-10:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/4/31 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سمانه عشقی آذر زن 1401/4/1 1401/4/31 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,192,670 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مرضیه رسولی زن 1401/4/23 1401/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-17:00 1,605,504 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1401/4/22 1401/6/31 یکشنبه - دوشنبه - پنج شنبه 11:00-17:00 1,605,504 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1401/4/22 1401/6/30 یکشنبه - دوشنبه - پنج شنبه 10:00-17:00 1,605,504 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1401/4/21 1401/6/31 یکشنبه - دوشنبه - پنج شنبه 09:00-17:00 1,605,506 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1401/4/28 1401/6/31 سه شنبه 15:00-17:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1401/4/26 1401/6/31 سه شنبه 15:00-17:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مریم هدایتی زن 1401/5/8 1401/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سحر صفردوست زن 1401/4/11 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مریم هدایتی زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سحر صفردوست زن 1401/4/9 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر صفردوست زن 1401/4/9 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/20 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 15:30-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/20 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/15 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/12 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/15 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/10 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/10 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 15:30-16:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 10:45-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 13:30-15:00 2,018,350 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر سواری کوزه کنان زن 1401/4/1 9378/10/13 شنبه - دوشنبه 10:30-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مونا چالی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 12:30-13:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مونا چالی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مژگان خسروی زن 1401/4/20 1401/5/10 دوشنبه 12:30-14:30 1,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مونا چالی زن 1401/4/18 1401/5/11 شنبه - دوشنبه 10:30-11:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مونا چالی زن 1401/3/21 1401/4/20 شنبه - دوشنبه 12:30-13:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مونا چالی زن 1401/4/1 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مونا چالی زن 1401/4/1 1401/4/30 سه شنبه 12:30-14:00 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مونا چالی زن 1401/5/29 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مژگان خسروی زن 1401/4/25 1401/5/31 دوشنبه 14:00-16:00 1,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مونا چالی زن 1401/4/22 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,321,101 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1401/4/23 1401/5/31 دوشنبه 16:00-18:00 1,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مونا چالی زن 1401/4/12 1401/5/25 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 مرضیه رسولی زن 1401/5/9 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 مرضیه رسولی زن 1401/5/9 1401/6/31 شنبه - سه شنبه 12:30-13:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 مرضیه رسولی زن 1401/5/9 1401/6/31 سه شنبه 09:00-11:00 1,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مرضیه رسولی زن 1401/4/18 1401/6/31 سه شنبه 11:00-12:00 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مرضیه رسولی زن 1401/4/28 1401/5/31 شنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1401/4/18 1401/5/18 شنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1401/4/12 1401/5/31 سه شنبه 09:00-11:00 1,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1401/4/12 1401/5/31 شنبه - سه شنبه 12:30-13:00 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 مرضیه رسولی زن 1401/4/30 1401/6/30 پنج شنبه 15:00-17:00 1,981,652 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 مرضیه رسولی زن 1401/4/20 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,247,707 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 مرضیه رسولی زن 1401/5/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,247,707 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 مرضیه رسولی زن 1401/4/22 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,247,707 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 مرضیه رسولی زن 1401/4/15 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,247,707 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1401/4/4 1401/6/30 پنج شنبه 15:30-17:30 1,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 رقیه بالازاده زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه 08:45-10:15 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 رقیه بالازاده زن 1401/4/14 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 رقیه بالازاده زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 رقیه بالازاده زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 رقیه بالازاده زن 1401/4/12 1401/5/12 پنج شنبه 11:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 رقیه بالازاده زن 1401/5/11 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 17:45-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 رقیه بالازاده زن 1401/4/18 1401/5/29 شنبه 10:30-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 رقیه بالازاده زن 1401/4/26 1401/5/25 یکشنبه - سه شنبه 15:45-16:45 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 رقیه بالازاده زن 1401/5/2 1401/6/27 یکشنبه - سه شنبه 17:45-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 رقیه بالازاده زن 1401/4/12 1401/5/4 یکشنبه - سه شنبه 17:45-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 رقیه بالازاده زن 1401/4/12 1401/5/4 یکشنبه - سه شنبه 16:45-17:45 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 رقیه بالازاده زن 1401/4/12 1401/5/4 یکشنبه - سه شنبه 15:45-16:45 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 عاطفه نیک عهد زن 1401/5/8 1401/6/28 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 زهرا علی اکبری زن 1401/5/9 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 عاطفه نیک عهد زن 1401/4/29 1401/5/31 چهارشنبه 10:30-12:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 عاطفه نیک عهد زن 1401/4/25 1401/6/28 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 زهرا علی اکبری زن 1401/4/4 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 زهرا علی اکبری زن 1401/4/4 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 زهرا علی اکبری زن 1401/4/4 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 2,935,780 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 زهرا علی اکبری زن 1401/4/5 1401/6/28 دوشنبه 10:00-11:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 زهرا علی اکبری زن 1401/4/5 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا علی اکبری زن 1401/4/5 1401/6/28 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 16 زهرا علی اکبری زن 1401/5/19 1401/6/16 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 15 زهرا علی اکبری زن 1401/5/9 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 14 زهرا علی اکبری زن 1401/5/2 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 13 زهرا علی اکبری زن 1401/5/8 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 زهرا علی اکبری زن 1401/5/8 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 زهرا علی اکبری زن 1401/4/22 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 زهرا علی اکبری زن 1401/4/22 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 زهرا علی اکبری زن 1401/4/23 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 زهرا علی اکبری زن 1401/4/23 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 زهرا علی اکبری زن 1401/4/23 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 زهرا علی اکبری زن 1401/4/22 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 زهرا علی اکبری زن 1401/4/11 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 زهرا علی اکبری زن 1401/4/11 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 زهرا علی اکبری زن 1401/4/11 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا علی اکبری زن 1401/4/11 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1401/4/11 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,800,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 زهرا اله بخشی زن 1401/5/1 1401/6/31 سه شنبه 08:00-10:00 3,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 زهرا اله بخشی زن 1401/5/1 1401/5/30 شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 زهرا اله بخشی زن 1401/4/1 1401/4/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 لیلا کعبی زن 1401/4/16 1401/6/30 چهارشنبه 17:00-18:15 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سارا بیستونی زن 1401/4/16 1401/6/30 چهارشنبه 11:00-12:00 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا اله بخشی زن 1401/4/15 1401/4/30 شنبه - دوشنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 لیلا کعبی زن 1401/4/15 1401/4/30 چهارشنبه 16:00-17:30 2,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 12 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/5/23 1401/6/23 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 11 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/5/11 1401/6/13 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 10 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/5/3 1401/6/3 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 9 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/5/23 1401/6/23 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 8 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/4/22 1401/5/22 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 7 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/4/12 1401/5/12 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 6 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/4/12 1401/5/12 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/4/12 1401/5/12 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/4/12 1401/5/12 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/3/31 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/3/31 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 آمنه السادات سید پارسائی زن 1401/3/31 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1401/4/12 1401/6/28 شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1401/4/12 1401/6/28 شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1401/4/12 1401/6/28 شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1401/4/12 1401/6/28 شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد