عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 افسون یوسفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 16:00-17:30 1,700,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/4/6 1400/5/6 یکشنبه - سه شنبه 12:45-13:45 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/4/6 1400/5/6 یکشنبه - سه شنبه 10:45-11:45 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/4/6 1400/5/6 یکشنبه - سه شنبه 09:45-10:45 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 نرگس خاتون انبوئی زن 1400/4/2 1400/6/31 چهارشنبه 12:00-13:00 1,651,980 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا رفیعی زن 1400/4/7 1400/6/27 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مژگان توسلی زن 1400/3/29 1400/6/24 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مژگان توسلی زن 1400/4/2 1400/6/24 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 شادی تهرانی شفق زن 1400/4/1 1400/6/30 پنج شنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مژگان توسلی زن 1400/4/5 1400/4/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 فتانه پیری خواه زن 1400/3/29 1400/4/28 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 فتانه پیری خواه زن 1400/3/31 1400/5/2 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 فتانه پیری خواه زن 1400/3/22 1400/4/21 شنبه - دوشنبه 18:00-19:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فتانه پیری خواه زن 1400/4/5 1400/5/31 دوشنبه 15:00-16:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 آزاده احمدی جمال آباد زن 1400/4/3 1400/4/31 سه شنبه 11:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 آزاده احمدی جمال آباد زن 1400/4/3 1400/4/31 سه شنبه 10:00-11:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم خدابنده زن 1400/4/2 1400/5/12 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مریم خدابنده زن 1400/4/7 1400/5/7 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مریم خدابنده زن 1400/4/7 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مريم غضنفری زن 1400/4/1 1400/6/20 دوشنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مريم غضنفری زن 1400/4/1 1400/6/20 دوشنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مريم غضنفری زن 1400/4/1 1400/6/20 دوشنبه - پنج شنبه 13:00-11:30 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا گرجی زن 1400/3/19 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:15 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1400/3/18 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا گرجی زن 1400/3/31 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سارا گرجی زن 1400/4/1 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا گرجی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 09:00-10:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 09:00-11:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-15:00 825,698 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5666;#سحر صفردوست 1400/4/1 1400/5/5 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/4/3 1400/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 زهرا علی اکبری زن 1400/4/5 1400/4/31 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 زهرا علی اکبری زن 1400/4/5 1400/4/31 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 زهرا علی اکبری زن 1400/4/2 1400/4/31 شنبه 18:00-20:00 1,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1400/4/2 1400/4/31 شنبه 16:00-18:00 1,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/4/19 1400/5/30 شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,100,920 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد