عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) - کلاس 1 پروانه نوبخت پرآباد زن 1400/10/5 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,127,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) - کلاس 3 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:15 2,018,349 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) - کلاس 2 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) - کلاس 1 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) - کلاس 1 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد