عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 شادی تهرانی شفق زن 1400/4/3 1400/6/25 پنج شنبه 11:00-13:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/4/3 1400/6/25 پنج شنبه 10:00-12:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 11:00-13:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهام آهنگران زن 1400/4/12 1400/5/30 شنبه 17:30-19:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1400/4/3 1400/4/31 یکشنبه 10:30-12:30 2,633,028 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,697,247 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/4/1 1400/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/4/1 1400/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 فرانک آروین زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه 16:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرانک آروین زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه 16:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 محیا سادات محمدی زن 1400/4/16 1400/5/20 چهارشنبه 14:00-16:00 1,750,000 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 محیا سادات محمدی زن 1400/4/16 1400/5/20 چهارشنبه 14:00-16:00 1,830,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/4/1 1400/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/4/1 1400/5/31 شنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/4/1 1400/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/4/1 1400/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,201,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1400/3/31 1400/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1400/3/31 1400/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/4/6 1400/6/30 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/4/1 1400/5/19 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 مینا فتحی نوجوکامبری زن 1400/4/7 1400/6/24 دوشنبه 08:30-11:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مینا فتحی نوجوکامبری زن 1400/4/1 1400/4/31 دوشنبه 11:30-14:30 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مینا فتحی نوجوکامبری زن 1400/4/1 1400/4/31 دوشنبه 08:30-11:30 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/4/19 1400/5/14 شنبه - پنج شنبه 16:00-18:00 1,559,650 حضوری ثبت نام