عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 افسانه طاهریان زن 1400/11/11 1400/12/16 دوشنبه 08:00-09:30 2,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 افسانه طاهریان زن 1400/10/20 1400/11/25 دوشنبه 09:00-10:30 2,880,734 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهام آهنگران زن 1400/10/11 1400/12/20 سه شنبه 14:00-15:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مینا زلالی زن 1400/10/11 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:30 2,000,000 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/10/11 1400/11/30 چهارشنبه 15:00-16:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 7 آزاده شیخی اسرمی زن 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 6 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/23 پنج شنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 5 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/11/30 پنج شنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 4 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 15:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 آزاده شیخی اسرمی زن 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/23 چهارشنبه 15:30-17:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 دانیال همتی مرد 1400/10/1 1400/12/23 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/23 شنبه 14:00-16:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهام آهنگران زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 16:00-17:30 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 مینا زلالی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 الهام آهنگران زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 سعید رحمتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 سعید رحمتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-18:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/9/21 1400/11/10 یکشنبه 12:00-14:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مینا زلالی زن 1400/10/1 1400/11/20 سه شنبه 15:00-17:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 مینا زلالی زن 1400/9/20 1400/12/21 سه شنبه 15:00-17:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 هنگامه نجارباشی زن 1400/10/5 1400/12/26 یکشنبه 12:00-15:00 2,405,000 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 محمود محمدی مرد 1400/10/8 1400/12/26 چهارشنبه 17:00-19:00 2,660,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-17:00 2,633,028 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مریم نیلچی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-18:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 منوچهر اسماعیلی مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:00-15:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/10/7 1400/12/24 سه شنبه 15:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:00-17:00 1,697,247 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه 15:00-17:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مینا احمدی چراغتپه زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:00-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 16:00-18:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:00-13:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:00-13:00 2,110,091 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 فرانک آروین زن 1400/10/2 1400/10/30 پنج شنبه 11:00-13:00 1,697,247 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرانک آروین زن 1400/10/2 1400/12/28 پنج شنبه 11:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 5 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/25 1400/12/20 شنبه 14:00-16:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 4 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/25 1400/11/27 شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/8 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:30 1,559,630 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته سادات فروغی زن 1400/10/5 1400/12/22 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/23 1400/11/16 شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 1,110,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/9 1400/10/30 پنج شنبه 09:00-11:00 1,290,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 1,110,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته سادات فروغی زن 1400/10/7 1400/10/28 سه شنبه 15:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 محیا سادات محمدی زن 1400/10/15 1400/12/25 چهارشنبه 13:00-14:30 1,830,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 حمیده داودی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 حمیده داودی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 شقایق مشهدی مهدی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 13:00-15:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 شقایق مشهدی مهدی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 13:00-15:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-18:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 فاطمه راسته زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 فاطمه راسته زن 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 1,697,247 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 حدیث غفاری زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 10:00-18:00 1,100,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 حدیث غفاری زن 1400/7/1 1400/12/25 سه شنبه 10:00-18:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 حدیث غفاری زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 10:00-18:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 حدیث غفاری زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 10:00-18:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 4 مهین طلایی چهره برق زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 13:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 مهین طلایی چهره برق زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 16:30-18:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مهین طلایی چهره برق زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مریم شیخی نژاد زن 1400/10/4 1400/12/21 یکشنبه 15:00-16:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مریم شیخی نژاد زن 1400/10/8 1400/10/30 یکشنبه 15:30-16:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 معصومه آقامحمدی زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 15:00-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 معصومه آقامحمدی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 15:00-18:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 زهرا قاسمی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 وحید آصف مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,100,918 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 فاطمه مولائی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 13:00-15:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 سحر سواری کوزه کنان زن 1400/10/28 1400/12/28 چهارشنبه 16:30-17:45 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/9/28 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 الهه عرب راویزی زن 1400/10/15 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 الهه عرب راویزی زن 1400/10/12 1400/11/26 شنبه 17:00-18:00 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مینا فتحی نوجوکامبری زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/22 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,559,630 حضوری ثبت نام