عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9) - کلاس 1 مرضیه ناظریان زن 1400/11/9 1400/12/18 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,127,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/14 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9) - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9) - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,192,661 مجازی ثبت نام