عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 2 فاطمه واسعی زن 1400/10/20 1400/12/20 یکشنبه 10:00-12:00 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 فاطمه واسعی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 10:00-12:00 1,743,119 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 مریم فرج اللهی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 09:00-10:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 3 فاطمه صغری محمدی زن 1400/10/25 1400/12/14 شنبه 09:00-10:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 2 فاطمه صغری محمدی زن 1400/10/1 1400/11/20 چهارشنبه 10:00-12:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1400/9/28 1400/11/17 یکشنبه 13:00-15:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد