عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه واسعی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 10:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 مهری قائدی زن 1401/5/2 1401/6/6 یکشنبه 09:30-11:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 09:00-12:00 2,752,294 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1401/4/6 1401/6/22 سه شنبه 16:30-18:00 2,752,294 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 منیژه طالبی نخودآباد زن 1401/4/1 1401/6/30 چهارشنبه 11:00-12:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 منیژه طالبی نخودآباد زن 1401/4/18 1401/5/22 شنبه 09:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 مهیندخت محمدی زن 1401/4/7 1401/6/31 سه شنبه 10:00-12:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 عالیه فرمانی اردهائی زن 1401/5/1 1401/6/31 سه شنبه 13:00-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 عالیه فرمانی اردهائی زن 1401/4/1 1401/6/31 سه شنبه 14:30-16:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 زهرا عبد اللهی نیک آبادی زن 1401/5/1 1401/5/29 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 زهرا عبد اللهی نیک آبادی زن 1401/4/4 1401/4/29 شنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,660,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 معصومه عبادی زن 1401/5/17 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 10:30-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 بتول ذوالفقاری زن 1401/4/1 1401/5/8 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 فاطمه خلیلی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 18:00-19:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 سیده کبری میرابراهیمی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:15 2,385,322 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 2,385,330 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 فاطمه صغری محمدی زن 1401/4/12 1401/5/30 یکشنبه 13:00-15:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1401/3/25 1401/4/22 چهارشنبه 09:00-11:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 3 فاطمه صغری محمدی زن 1401/5/9 1401/6/31 شنبه 09:00-11:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 فاطمه صغری محمدی زن 1401/4/14 1401/5/20 پنج شنبه 10:00-11:00 1,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1401/4/12 1401/5/31 سه شنبه 15:00-16:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 ام البنین زارعی زن 1401/5/10 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:30 1,577,983 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 ام البنین زارعی زن 1401/4/18 1401/5/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,577,983 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 3 ناهید مرادزاده زن 1401/4/7 1401/5/31 سه شنبه 10:00-12:30 1,802,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 ناهید مرادزاده زن 1401/4/11 1401/6/31 سه شنبه 13:30-15:30 1,802,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 ناهید مرادزاده زن 1401/4/11 1401/6/31 سه شنبه 10:00-13:00 1,802,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد