عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 4 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 08:30-10:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 3 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 2 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/4/1 1401/4/31 شنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 نوشین اخوان پیشخانی زن 1401/4/7 1401/6/29 سه شنبه 08:30-10:30 3,211,200 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 2 الهام رمضانی زن 1401/4/21 1401/6/31 یکشنبه 13:00-16:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 الهام رمضانی زن 1401/4/21 1401/6/31 یکشنبه 09:00-12:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه 15:00-18:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه 10:30-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 منیژه طالبی نخودآباد زن 1401/3/14 1401/6/30 یکشنبه 13:00-15:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 عصمت براتی زن 1401/4/1 1401/6/31 چهارشنبه 08:30-10:00 3,027,522 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 منیژه طالبی نخودآباد زن 1401/4/1 1401/6/30 چهارشنبه 13:00-14:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 مهیندخت محمدی زن 1401/4/7 1401/6/31 سه شنبه 10:00-12:00 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 سمیه مغفرت زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 15:15-16:45 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 عصمت براتی زن 1401/5/18 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,743,119 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه واسعی زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 10:30-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 زهرا حسین دخت مطلق زن 1401/4/20 1401/5/31 چهارشنبه 09:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه خلیلی زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,559,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 سیده کبری میرابراهیمی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 سمیه سلطانی نسب زن 1401/5/3 1401/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 4 زهرا اکبری خانه سر زن 1401/5/10 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 3 زهرا اکبری خانه سر زن 1401/4/25 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 2,385,322 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 2 زهرا اکبری خانه سر زن 1401/4/20 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 زهرا اکبری خانه سر زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 زهرا فلاح تفتی زن 1401/4/15 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 10:00-12:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 3 فاطمه صغری محمدی زن 1401/5/5 1401/6/2 چهارشنبه 14:00-16:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 2 فاطمه صغری محمدی زن 1401/4/29 1401/5/19 چهارشنبه 08:00-10:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1401/4/18 1401/5/11 چهارشنبه 08:00-10:00 1,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1401/4/1 1401/5/11 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:00 1,577,982 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1401/4/23 1401/5/27 پنج شنبه 08:00-10:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 مریم یاوری زن 1401/4/6 1401/4/29 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 4 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/5/11 1401/6/1 سه شنبه 16:00-18:00 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 2 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/4/7 1401/5/7 سه شنبه 16:00-19:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1401/4/1 1401/4/31 سه شنبه 09:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد