عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1400/1/14 1400/3/30 چهارشنبه 09:00-10:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا حسین دخت مطلق زن 1400/3/10 1400/3/31 یکشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 733,946 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا اکبری خانه سر زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا فلاح تفتی زن 1400/1/14 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1400/3/5 1400/4/23 چهارشنبه 08:00-09:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 2 فاطمه صغری محمدی زن 1400/2/18 1400/4/31 شنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,238,532 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1400/1/24 1400/3/31 شنبه - سه شنبه 13:00-15:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد