عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 12:30-14:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 نوشین اخوان پیشخانی زن 1400/10/7 1400/11/12 سه شنبه 09:00-11:30 2,293,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 الهام رمضانی زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 الهام رمضانی زن 1400/10/1 1400/12/23 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 هاجر برزگر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 17:00-18:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 عالیه فرمانی اردهائی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 13:00-15:00 1,189,909 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 مینو فتعلی زاده کلخوران زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 09:00-16:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 خدیجه پاشنامه زن 1400/10/8 1400/11/6 چهارشنبه 10:00-13:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 فاطمه واسعی زن 1400/10/20 1400/11/18 دوشنبه 12:30-14:30 1,660,000 حضوری ثبت نام
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 فاطمه واسعی زن 1400/10/13 1400/11/18 دوشنبه 08:30-10:30 1,470,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 11:30-13:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 4 منیره ملکی آلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 3 منیره ملکی آلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 سمیه مغفرت زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 سمیه مغفرت زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 معصومه پیرهادی تواندشتی زن 1400/10/15 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,743,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 876,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - دوشنبه 11:00-12:30 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 880,733 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 سیده کبری میرابراهیمی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 2,110,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 زهرا فلاح تفتی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1400/10/8 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:00 1,321,101 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد