عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 2 فاطمه فردین آذری زن 1400/10/14 1400/11/19 سه شنبه 11:00-13:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1400/10/22 1400/11/27 چهارشنبه 09:00-11:00 1,559,634 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 4 سمیه مغفرت زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 3 سمیه مغفرت زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 08:00-09:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 2 منیره ملکی آلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 منیره ملکی آلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:30 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 منیره ملکی آلمانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 2 معصومه پیرهادی تواندشتی زن 1400/10/13 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 معصومه عبادی زن 1400/10/4 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 13:00-14:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 08:00-15:00 1,743,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 2,110,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 زهرا اکبری خانه سر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,467,890 حضوری ثبت نام