عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 لیلا تیموری زن 1401/4/1 1401/6/20 یکشنبه - سه شنبه 16:15-17:15 2,935,780 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 2,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 سحر قورقی زن 1401/5/4 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 2 نرگس محرمی زن 1401/5/22 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 18:30-19:30 1,467,890 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 فاطمه جلالی بهروز زن 1401/4/12 1401/6/6 یکشنبه - سه شنبه 17:15-18:15 1,467,890 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 مریم ریاضی زن 1401/4/4 1401/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 میترا معمرکنجین زن 1401/4/4 1401/5/15 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 2 نگار قدمی زن 1401/5/12 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 1,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 نگار قدمی زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:30-11:30 1,486,239 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد