عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 سحر قورقی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,697,249 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 الهام تفرشی زن 1400/10/29 1400/11/29 شنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 1,127,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1400/10/5 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:15-17:15 1,137,615 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1400/10/5 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 2 سمیه علی محمدی زن 1400/10/1 1400/11/18 شنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - یکشنبه 13:30-14:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 2 مینو حشمتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 مینو حشمتی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد