عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 2 فاطمه رفعتی زن 1400/10/26 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1400/10/1 1400/10/10 شنبه - دوشنبه 10:30-11:30 1,422,019 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:45-10:45 1,926,605 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 الهام تفرشی زن 1400/10/26 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,127,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1400/10/5 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:45-11:45 1,137,615 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 زینب ذوالفقاری زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 3 مریم ریاضی زن 1400/10/26 1400/12/15 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,650,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 2 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/11/20 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,470,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 سارا خلج امیرحسینی زن 1400/10/25 1400/11/25 شنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 2 میترا معمرکنجین زن 1400/11/2 1400/12/26 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1400/11/3 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,146,790 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7055;#فاطمه یارلو زن 1400/10/18 1400/11/20 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 935,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7055;#فاطمه یارلو زن 1400/10/18 1400/11/20 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 8,560,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد