عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 زهرا دبیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/9 1400/12/28 دوشنبه - پنج شنبه 16:30-18:30 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2887;#میلاد مینا کار 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,844,037 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5656;#زینب رفعتی زن 1400/10/7 1400/12/1 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,201,830 حضوری ثبت نام