عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/19 1400/4/14 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#120;#سحر قورقی 1400/1/19 1400/3/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2281;#لیلا شاه محمدی شیزری 1400/1/19 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2088;#معصومه شیخلر 1400/2/12 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,009,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1400/2/4 1400/3/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1400/3/19 1400/4/23 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/18 1400/3/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7050;#بنفشه امامپور 1400/2/12 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:15 1,605,504 مجازی ثبت نام