عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3890;#فرشته حسنیان 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد