عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/7 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:30 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 راضیه زاده ایلخان لار زن 1400/2/4 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,293,579 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 فاطمه سادات جوادزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/2 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-14:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 رحیم طهماسیان مرد 1400/2/18 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1399/12/25 1400/2/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 شهره درویش نارنج ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 فاطمه حاتمی زن 1400/1/28 1400/3/31 پنج شنبه 10:00-11:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد