عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7134;#فرید ثقفی 1400/10/6 1400/11/16 شنبه - دوشنبه 18:00-20:00 1,926,616 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 مریم صفی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:30 1,926,616 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/29 1400/12/18 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:15 2,160,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 3 مرضیه ناظریان ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:45-19:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 سودابه شیری قیزجه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/12/7 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 11:00-12:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 سعیده آبیار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 نرگس اسماعیلی زن 1400/10/1 1400/11/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 نرگس اسماعیلی زن 1400/10/1 1400/11/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/8 1400/10/30 یکشنبه - پنج شنبه 17:30-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 مهدیه اسمعیل زاده آهندانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,880,740 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/8 1400/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:45 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/10 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/10 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 2,018,340 مجازی ثبت نام