عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/24 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1933;#مرضیه ناظریان 1400/1/21 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:45 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6846;#هدی مسلمی 1400/2/4 1400/3/11 شنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,250,000 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6846;#هدی مسلمی 1399/12/2 1400/2/8 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 900,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,376 مجازی ثبت نام