عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مدیریت استرس - کلاس 9 لیلا قاسمی زن 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه 13:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت نام
مدیریت استرس - کلاس 8 لیلا قاسمی زن 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه 13:00-19:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 7 لیلا قاسمی زن 1400/1/16 1400/3/30 دوشنبه 16:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 6 لیلا قاسمی زن 1400/1/16 1400/3/30 دوشنبه 10:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 5 لیلا قاسمی زن 1400/1/23 1400/3/31 دوشنبه 09:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 4 لیلا قاسمی زن 1400/1/16 1400/3/24 دوشنبه 10:00-13:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 3 لیلا قاسمی زن 1400/1/15 1400/3/30 یکشنبه 10:00-12:00 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 2 لیلا قاسمی زن 1400/1/16 1400/3/31 یکشنبه 10:00-14:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت استرس - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1400/1/16 1400/3/31 یکشنبه 09:00-13:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد