عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 فرید ثقفی مرد 1400/10/19 1400/11/20 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 زهرا خسروی زن 1400/10/26 1400/11/26 یکشنبه - سه شنبه 16:45-18:00 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 4 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 3 حدیثه محبوبی کینچاه زن 1400/10/12 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 حدیثه محبوبی کینچاه زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 حدیثه محبوبی کینچاه زن 1400/10/4 1400/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/6 1400/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 سودابه شیری قیزجه زن 1400/10/5 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 08:30-09:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه زن 1400/10/6 1400/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 08:30-09:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1400/11/11 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/11/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 14:00-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 14:00-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,752,294 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/9/27 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 مهتاب تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 زهرا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 5 شهره درویش نارنج بن زن 1400/11/6 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 4 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/23 1400/12/20 دوشنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 3 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/23 1400/12/20 سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/23 1400/12/20 یکشنبه - پنج شنبه 11:15-12:15 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/9 1400/12/20 شنبه - چهارشنبه 15:45-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 12:30-14:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد