عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 فرزانه بهرامی بالانی زن 1400/2/15 1400/3/12 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1400/1/19 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-10:00 963,303 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1400/1/15 1400/2/17 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 مهدیه اسمعیل زاده آهندانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/30 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/26 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:20 1,376,147 مجازی ثبت نام