عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه رودوزی - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 10:00-11:30 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه رودوزی - کلاس 5 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/12/23 سه شنبه 08:00-10:00 321,101 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه رودوزی - کلاس 4 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/1 1400/12/20 سه شنبه 08:00-10:00 321,101 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه رودوزی - کلاس 3 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/14 1400/12/15 سه شنبه 08:00-10:00 3,211,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه رودوزی - کلاس 2 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/14 1400/12/28 سه شنبه 08:00-10:00 3,211,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه رودوزی - کلاس 1 مهدخت نجارطرقبه زن 1400/10/14 1400/12/15 سه شنبه 08:00-10:00 3,211,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد