عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 معصومه ابره دری زن 1401/4/26 1401/5/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مریم صفی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:15 2,477,205 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فرزانه بهرامی بالانی زن 1401/5/15 1401/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-17:30 3,623,854 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 طاهره روستائی زن 1401/4/26 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1401/5/22 1401/6/26 شنبه - چهارشنبه 11:45-13:00 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/5/11 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ندا کیانی فر زن 1401/3/8 1401/4/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:10-14:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 صدیقه گل محمدی زن 1401/4/21 1401/6/15 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 صدیقه گل محمدی زن 1401/4/8 1401/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 4 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/5/15 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 3 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/5/11 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/4/30 1401/6/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/4/30 1401/6/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1401/5/22 1401/6/31 شنبه - دوشنبه 12:00-13:30 2,431,193 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1401/4/4 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:45 2,293,580 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 ساناز سنجری زن 1401/5/11 1401/6/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:15 2,710,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1401/3/14 1401/5/26 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 2,710,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 4 ناهید قادری نسب زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه 09:00-10:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 3 نجمه احمدی مزرعه خطیری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-13:00 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه هدایتی تبار زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1401/5/18 1401/6/8 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 3,394,495 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه نوری لواسی زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:50-18:20 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:50-18:20 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 3 محمدباقر بیژنوند مرد 1401/4/1 1401/5/15 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1401/4/1 1401/5/15 پنج شنبه 08:00-09:00 1,547,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1401/4/1 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,547,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 عادل عبدی مرد 1401/4/4 1401/5/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1401/4/1 1401/6/31 دوشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,201,840 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 شهره درویش نارنج بن زن 1401/4/21 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:45-15:00 2,385,323 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فائزه جعفری نیای;#3244;#موسسه آموزش شهر 1401/5/15 1401/7/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 2,293,578 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای;#3244;#موسسه آموزش شهر 1401/4/7 1401/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 2,293,578 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه پوربهرامی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:45 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه پوربهرامی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 صفیه جان بزرگی زن 1401/5/12 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 2,642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه حمزهء راد زن 1401/4/12 1401/5/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 2,642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا خسروی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:15-12:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد