عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/11/24 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/9/28 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/19 1400/12/17 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 طاهره روستائی زن 1400/10/6 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مرتضی زندیه مرد 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 16:00-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6223;#ملیحه شفیع زاده 1400/10/6 1400/11/11 شنبه - دوشنبه 13:30-14:45 1,880,735 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/11/25 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - دوشنبه 13:30-16:45 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/14 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/20 1400/11/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1400/10/18 1400/11/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 هدی مسلمی زن 1400/9/20 1400/11/6 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,480,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سیمین حبیبی زن 1400/10/19 1400/12/8 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 3 نجمه احمدی مزرعه خطیری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 نجمه احمدی مزرعه خطیری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/5 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/9/28 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مهتاب تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده زن 1400/10/14 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:15-17:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 چهارشنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 19:00-20:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1400/10/1 1400/11/9 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,880,740 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,880,740 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/9 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/9 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 الهه زمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:15 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 الهه زمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:15 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/10 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/3 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه یارلو;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/8 1400/11/9 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/10 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,018,340 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/10 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:00 2,018,340 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/19 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,010,000 مجازی ثبت نام