عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 راضیه زاده ایلخان لار زن 1400/1/29 1400/3/2 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فرزانه بهرامی بالانی زن 1400/1/18 1400/2/29 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/26 دوشنبه - چهارشنبه 13:45-15:00 1,800,000 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/23 1400/3/3 دوشنبه - چهارشنبه 16:15-17:30 1,800,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 4 طاهره روستایی زن 1400/3/2 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 3 طاهره روستایی زن 1400/2/7 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 طاهره روستایی زن 1400/1/25 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 طاهره روستایی زن 1399/12/19 1400/2/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-14:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:10-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 زهرا ذوالقدری ها زن 1400/3/2 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:30-11:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا ذوالقدری ها زن 1400/1/15 1400/2/23 یکشنبه - پنج شنبه 09:30-11:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 آمنه برزنونی زن 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 650,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/2/4 1400/3/30 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,290,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی مرد 1400/1/15 1400/3/24 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,467,889 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/3/2 1400/4/6 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 شبنم صادقی زن 1400/1/31 1400/3/31 سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/2/22 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6671;#زهرا یاوری باسمنج 1400/1/22 1400/3/29 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6671;#زهرا یاوری باسمنج 1400/1/22 1400/2/19 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 1,376,147 مجازی ثبت نام