عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 سمیرا مجاور زن 1401/5/2 1401/5/11 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,339,450 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1401/4/12 1401/5/18 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 3,669,725 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی زن 1401/4/1 1401/6/20 شنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 2,935,780 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده زن 1401/4/1 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ریحانه نوروزی ثابت زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 3,623,854 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1401/4/12 1401/6/27 پنج شنبه 10:00-12:00 3,380,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 4 طاهره روستائی زن 1401/5/18 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 طاهره روستائی زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 طاهره روستائی زن 1401/4/20 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مرتضی زندیه مرد 1401/4/18 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:50 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1401/4/1 1401/5/15 شنبه - چهارشنبه 11:45-13:00 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 ملیحه شفیع زاده زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه 18:30-19:45 2,477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 ملیحه شفیع زاده زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:15 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:15-19:30 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/4/5 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 متین اسماعیلی وقار مرد 1401/4/15 1401/5/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 5 میترا الادینی زن 1401/4/29 1401/6/20 شنبه - چهارشنبه 10:15-11:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 میترا الادینی زن 1401/4/29 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:15 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/4/4 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1401/4/4 1401/5/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی زن 1401/4/11 1401/6/5 شنبه - دوشنبه 12:00-13:30 2,431,193 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1401/4/5 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 12:45-14:00 2,293,580 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 بهناز اصلانی کادیجانی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 2,293,580 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 بهناز اصلانی کادیجانی زن 1401/4/12 1401/6/29 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 2,293,580 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 منصوره سید رضائی مسجدی زن 1401/4/9 1401/5/9 دوشنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 1,850,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 آمنه برزنونی زن 1401/4/11 1401/6/2 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,710,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1401/4/11 1401/5/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 2,710,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 نجمه احمدی مزرعه خطیری زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 فاطمه هدایتی تبار زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فاطمه جلالی بهروز زن 1401/4/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 3,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 4 سمیه علی محمدی زن 1401/5/6 1401/5/9 پنج شنبه 09:00-10:15 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 سمیه علی محمدی زن 1401/5/2 1401/5/9 پنج شنبه 09:00-10:15 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 سمیه علی محمدی زن 1401/4/28 1401/5/10 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,697,247 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1401/4/5 1401/5/17 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 3,394,495 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 لیلا ابراهیمی زن 1401/5/1 1401/6/23 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 اعظم پهلوان زن 1401/4/1 1401/6/30 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 زهرا رحیم زاده زن 1401/5/11 1401/5/31 شنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده زن 1401/4/8 1401/4/31 یکشنبه - سه شنبه 17:45-19:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 نرگس محرمی زن 1401/4/5 1401/5/15 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-09:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 مینا عباسی فشمی زن 1401/4/4 1401/5/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مینا عباسی فشمی زن 1401/4/4 1401/5/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-09:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 هاجر مهرنژاد ثمرین مرد 1401/4/1 1401/5/31 پنج شنبه 09:00-10:00 2,290,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 هاجر مهرنژاد ثمرین زن 1401/4/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 2,290,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 سمیه اسدی زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - چهارشنبه 11:15-12:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1401/4/4 1401/5/15 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا امینی اوغانی زن 1401/4/22 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 2,385,323 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 2,385,322 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 هانیه باقری ننه کران زن 1401/4/12 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 آزاده جهانی نو زن 1401/5/1 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:15-10:45 2,293,579 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فاطمه پوربهرامی زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:45-18:15 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 نگار قدمی زن 1401/5/8 1401/6/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 2,642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 نگار قدمی زن 1401/4/11 1401/5/17 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 2,642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 صفیه جان بزرگی زن 1401/3/28 1401/5/1 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 2,642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد