عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#120;#سحر قورقی 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,366,973 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 لیلا شاه محمدی شیزری زن 1400/3/31 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 حدیثه محبوبی کینچاه زن 1400/3/31 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/4/16 1400/5/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/3/23 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,752,293 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر زن 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد