عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 فرید ثقفی مرد 1400/10/19 1400/11/20 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:15 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 زهرا خسروی زن 1400/10/18 1400/10/22 یکشنبه 12:00-13:30 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زینب رفعتی زن 1400/10/26 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 5 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/27 1400/12/28 دوشنبه 14:00-15:00 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 4 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/23 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:00 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/23 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/19 1400/10/19 یکشنبه 14:30-15:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/9 1400/10/9 پنج شنبه 09:00-10:00 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 شیوا زارعی اردهائی زن 1400/10/6 1400/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 شیوا زارعی اردهائی زن 1400/10/6 1400/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 نرگس محرمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا ذوالقدری ها زن 1400/10/16 1400/11/21 پنج شنبه 10:30-12:30 1,533,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 آمنه برزنونی زن 1400/10/11 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 2,440,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 سیمین حبیبی زن 1400/10/19 1400/12/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,650,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/11/23 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:15 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 زهرا جلالی فراهانی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/22 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1400/10/18 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 13:30-15:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 سمیه علی محمدی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,155,963 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مهتاب تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سعیده آبیار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده زن 1400/9/22 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:15 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 فائزه جعفری نیای مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,651,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,651,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 5 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 چهارشنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1400/10/1 1400/10/1 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,880,740 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/9 1400/12/20 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/15 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/8 1400/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد