عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه پته دوزی - کلاس 3 نیکو نوذری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 2 نیکو نوذری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 1 نیکو نوذری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه پته دوزی - کلاس 3 آمنه غفاری خویدنی زن 1400/10/19 1400/12/8 یکشنبه 11:00-12:00 1,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 2 آمنه غفاری خویدنی زن 1400/10/13 1400/11/24 یکشنبه 10:00-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 1 آمنه غفاری خویدنی زن 1400/9/28 1400/10/26 یکشنبه 09:00-11:15 1,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه پته دوزی - کلاس 1 مریم هادی پور کفاش زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد