عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه پته دوزی - کلاس 7 بتول وافری زن 1400/3/3 1400/3/31 دوشنبه 13:00-15:00 1,100,920 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 6 آمنه غفاری خویدنی زن 1400/3/1 1400/3/29 شنبه 17:30-19:00 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 5 آمنه غفاری خویدنی زن 1400/3/1 1400/3/29 شنبه 15:30-17:30 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 4 آمنه غفاری خویدنی زن 1400/3/1 1400/3/29 شنبه 13:30-15:30 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 3 بتول وافری زن 1400/3/24 1400/5/11 دوشنبه 16:00-17:30 1,100,920 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 2 بتول وافری زن 1400/3/24 1400/5/3 دوشنبه 15:30-17:00 1,100,920 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 1 بتول وافری زن 1400/3/24 1400/5/10 دوشنبه 14:00-15:30 1,100,920 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد