عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 2 مریم راحمی زاده زن 1400/3/8 1400/4/26 شنبه 08:30-09:45 2,000,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1400/3/3 1400/5/4 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 2,300,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 2 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,404 مجازی ثبت نام