عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1400/10/20 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:15-12:30 3,284,404 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 پنج شنبه 11:00-14:00 3,669,724 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 2 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 پانیذ جراحی دوکوشکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:20 1,834,863 مجازی ثبت نام