عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 17:00-19:00 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 فاطمه سادات جوادزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/10 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-14:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 4 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 3 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 2 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 احسان وظیفه بند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 معصومه سلطانزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,559,633 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 فائزه جعفری نیا;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/2/18 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/10 1400/4/7 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,467,890 مجازی ثبت نام