عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/11/16 شنبه - دوشنبه 16:30-18:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 2,844,037 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 2 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 19:00-20:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 18:00-19:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد