عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/31 1400/4/25 دوشنبه - چهارشنبه 12:30-13:45 2,160,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 طاهره روستایی زن 1400/3/26 1400/5/28 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#942;#منیره تقوی پور 1400/4/1 1400/5/12 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 2,155,964 مجازی ثبت نام