عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/12 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 10:00-12:00 3,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/9/27 1400/11/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 4 ندا کیانی فر زن 1400/10/19 1400/10/19 یکشنبه 13:00-14:00 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 3 ندا کیانی فر زن 1400/10/12 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 ندا کیانی فر زن 1400/10/14 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 زهرا دبیری زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 پروانه نوبخت پرآباد زن 1400/10/11 1400/11/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/10/18 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:15 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 4 مائده نجفی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 3 مائده نجفی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 زهرا جلالی فراهانی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 مریم ریاضی زن 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 16:15-17:45 2,155,963 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 پانیذ جراحی دوکوشکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 زهرا جعفری طادی زن 1400/10/1 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 زهرا جعفری طادی زن 1400/10/1 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 5 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 4 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 پنج شنبه 08:00-10:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 3 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 مهناز گنجی خانی زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,880,740 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/18 1400/12/20 شنبه - چهارشنبه 14:45-15:45 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/9 1400/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 13:45-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 3 فاطمه ممبینی زن 1400/10/11 1400/11/23 شنبه - دوشنبه 15:30-17:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 فاطمه ممبینی زن 1400/10/4 1400/12/20 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1400/9/28 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/19 1400/12/3 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,018,340 مجازی ثبت نام