عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7134;#فرید ثقفی 1400/10/6 1400/11/16 شنبه - دوشنبه 14:30-16:30 2,018,360 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3890;#فرشته حسنیان 1400/10/7 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:45 2,568,807 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 معصومه سلطان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,568,807 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/8 1400/11/16 یکشنبه - پنج شنبه 13:45-15:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 شهره درویش نارنج بن زن 1400/10/9 1400/12/20 شنبه - سه شنبه 17:00-18:00 2,018,350 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/13 1400/12/4 دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,128,440 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 2 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 2,128,440 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/9/14 1400/11/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,128,440 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/13 1400/11/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 2,128,440 مجازی ثبت نام