عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 طاهره عباسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#63;#ساناز سنجری 1400/2/19 1400/4/1 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,470,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 2 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/15 1400/3/31 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 2 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 19:00-20:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 19:00-20:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - دوشنبه 19:00-20:30 1,376,150 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/18 1400/2/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:45 1,467,890 مجازی ثبت نام