عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 2 فرزانه بهرامی بالانی زن 1400/2/6 1400/3/5 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,261,469 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 فرزانه بهرامی بالانی زن 1400/2/6 1400/3/5 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,293,579 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 زهرا دبیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/29 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:10 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1933;#مرضیه ناظریان 1400/3/4 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:15 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 ساناز سنجری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/5 1400/3/23 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,470,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 فائزه جعفری نیا زن 1400/2/22 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 2 نسرین عبدلله زاده زن 1400/2/19 1400/3/31 یکشنبه - چهارشنبه 14:45-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 نسرین عبدلله زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/31 یکشنبه - چهارشنبه 14:45-16:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/8 1400/4/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6671;#زهرا یاوری باسمنج 1400/3/10 1400/4/16 شنبه - دوشنبه - پنج شنبه 17:00-1830 1,467,890 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/30 1400/3/3 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:30-21:00 1,467,890 مجازی ثبت نام