عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 4 فاطمه حسین پور ایشکاء;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-18:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 3 فاطمه حسین پور ایشکاء;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 2 فاطمه حسین پور ایشکاء;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-18:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 1 فاطمه حسین پور ایشکاء;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:30 1,284,404 مجازی ثبت نام