عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 3,211,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 فرزانه بهرامی بالانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 2,522,937 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 نوشین سیجانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 2,522,937 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 10:00-12:00 2,810,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:30-11:45 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 ندا پوراشرف زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:30-11:45 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 مرتضی زندیه مرد 1400/10/1 1401/1/31 چهارشنبه 13:00-14:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 طاهره روستائی زن 1400/9/27 1400/12/17 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 ندا کیانی فر زن 1400/10/5 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه زن 1400/10/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/10/22 1400/12/16 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/10/4 1400/10/26 شنبه - دوشنبه 15:30-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 زینب ذوالفقاری زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 568,800 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 مریم ریاضی زن 1400/10/21 1400/12/15 یکشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 فاطمه هدایتی تبار زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:15-18:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 فاطمه هدایتی تبار زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:15 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1400/10/12 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:45-17:15 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سعیده آبیار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:50 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 زهرا رحیم زاده زن 1400/9/22 1400/10/29 سه شنبه - پنج شنبه 09:00-10:30 1,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 6 طاهره صالحی دانبرانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 5 طاهره صالحی دانبرانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 4 فائزه جعفری نیای زن 1400/10/1 1400/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 مهناز گنجی خانی زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 مهناز گنجی خانی زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 مهناز گنجی خانی زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 ملیحه شفیع زاده زن 1400/10/8 1400/11/16 یکشنبه - چهارشنبه 12:30-13:45 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 مریم عبدالملکی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 فاطمه ممبینی زن 1400/10/4 1400/12/20 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد