عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/4/6 1400/5/17 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/4/6 1400/5/17 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,018,349 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/16 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 مونا حبیبی فرد پور زن 1400/3/30 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,816,515 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 4 مریم صفی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/2 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:30 1,926,616 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 مریم صفی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/2 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/2 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده زن 1400/4/5 1400/5/12 شنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,926,616 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 طاهره روستایی زن 1400/3/31 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 طاهره روستایی زن 1400/3/30 1400/4/23 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 طاهره روستایی زن 1400/3/23 1400/5/20 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 حدیثه محبوبی کینچاه زن 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 بهاره جعفری زن 1400/4/5 1400/4/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری مرد 1400/4/7 1400/5/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 مرضیه ناظریان زن 1400/3/29 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:15-11:30 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 مرضیه ناظریان زن 1400/3/29 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:45-10:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سیمین حبیبی زن 1400/4/13 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 1,650,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 سمیه اخترزاده زواره زن 1400/3/26 1400/5/12 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/3/22 1400/4/31 شنبه - چهارشنبه 10:40-12:10 2,752,293 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1400/3/23 1400/4/30 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 2,752,293 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,155,963 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 سعیده آبیار زن 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,559,634 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سعیده آبیار زن 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:45 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 زهرا رحیم زاده زن 1400/3/24 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-15:15 825,689 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 شهره درویش نارنج زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 شهره درویش نارنج زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 شهره درویش نارنج زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر زن 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/4/13 1400/5/24 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,018,350 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/4/13 1400/5/24 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,018,350 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 میترا الادینی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/4/13 1400/5/24 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,018,350 حضوری ثبت نام