عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 زهرا دبیری زن 1400/10/4 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,009,175 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 فاطمه سادات جوادزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/18 شنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 2,568,807 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,568,807 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 نسرین عبداله زاده زن 1400/10/18 1400/11/23 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 سمیه اسدی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - پنج شنبه 11:45-13:00 2,018,350 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد