عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/4/28 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/12 1400/5/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,642,202 مجازی ثبت نام