عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 4 مهسا حاجی سلطانی مرد 1400/10/7 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 3,055,046 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 3 مریم راحمی زاده مرد 1400/10/7 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 3,055,046 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 2 مریم راحمی زاده مرد 1400/10/7 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 3,055,046 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 مهسا حاجی سلطانی زن 1400/10/7 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 3,055,046 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 نرگس محرمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/15 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 2 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 15:30-17:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/10/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:20 1,559,634 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/8 1400/11/16 یکشنبه - پنج شنبه 12:30-14:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد