عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/9 1400/4/15 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#107;#آرزو معصومی گرگانی 1400/1/21 1400/3/25 شنبه - دوشنبه 13:30-14:30 1,467,889 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 زهرا زنگنه بیغشی زن 1400/1/18 1400/2/18 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,284,405 مجازی ثبت نام