عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/2 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 ساناز سنجری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/13 1400/5/26 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,880,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/5/5 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,568,808 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,568,807 مجازی ثبت نام