عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3890;#فرشته حسنیان 1400/10/7 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 مرضیه السادات فاضلی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 2,128,441 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 3 نرگس محرمی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 2 نرگس محرمی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 عادل عبدی مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 نگار قدمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/11/27 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,128,440 مجازی ثبت نام