عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 2 عفت سعیدی زن 1400/2/30 1400/2/30 پنج شنبه 12:00-15:00 308,333 حضوری ثبت نام
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1400/1/19 1400/3/30 پنج شنبه 12:00-14:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه 15:30-17:00 1,706,423 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 6 بهنام شریف پور ایردموسی زن 1400/3/27 1400/4/31 پنج شنبه 16:00-18:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 5 بهنام شریف پور ایردموسی زن 1400/3/27 1400/4/31 پنج شنبه 14:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 4 بهنام شریف پور ایردموسی مرد 1400/1/14 1400/3/30 پنج شنبه 16:00-18:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 3 بهنام شریف پور ایردموسی مرد 1400/2/30 1400/3/27 پنج شنبه 12:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 2 بهنام شریف پور ایردموسی مرد 1400/1/19 1400/3/27 پنج شنبه 15:30-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 1 بهنام شریف پور ایردموسی مرد 1400/1/19 1400/3/27 پنج شنبه 14:00-15:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد