عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 4 علی محمد مناجاتی مرد 1400/10/9 1400/12/5 پنج شنبه 13:00-16:00 3,500,000 حضوری ثبت نام
كارگاه معرق چوب - کلاس 3 علی محمد مناجاتی زن 1400/10/9 1400/12/5 پنج شنبه 13:00-16:00 3,500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 فریبا ذوالقرنین زن 1400/10/1 1400/11/30 پنج شنبه 11:00-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 اکرم سلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-17:30 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 مرتضی موحدی مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 09:00-10:30 2,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 مرتضی موحدی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 09:00-10:30 2,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 بهنام شریف پور ایردموسی مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:00-14:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 3 سیدرضا آرامون مرد 1400/10/4 1400/11/2 شنبه 17:00-19:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 سیدرضا آرامون مرد 1400/9/28 1400/10/27 یکشنبه 10:00-11:15 1,440,371 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 سعید پوزش مرد 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 مجید علینقی مرد 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 17:00-19:00 1,834,860 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد