عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 فاطمه جلالی بهروز زن 1401/5/23 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 2,431,193 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 3 ناهید قادری نسب زن 1401/4/25 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-13:15 3,394,495 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 2 فاطمه جلالی بهروز زن 1401/4/25 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 3,394,495 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 راضیه غریبعلی زن 1401/4/25 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 3,394,495 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 2 فاطمه رفعتی زن 1401/5/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:15 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 2,477,065 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد