عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/26 1400/12/17 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,018,349 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1833;#لیلا تیموری زن 1400/11/4 1400/12/16 شنبه - دوشنبه 12:00-13:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 2 فرید ثقفی مرد 1400/10/19 1400/11/20 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 زهرا خسروی زن 1400/10/19 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:45 1,816,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 مرضیه سمیع شمسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/15 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:45 1,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 4 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 08:00-14:00 1,192,660 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 3 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 08:00-14:00 1,192,660 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 2 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-12:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-12:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 6 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/1 1400/11/5 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 5 فاطمه زمندی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 4 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 3 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 2 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1400/10/18 1400/11/23 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 1,880,740 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/26 1400/12/22 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 2,018,340 مجازی ثبت نام