عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 فاطمه روغنی ها زن 1400/10/1 1400/11/27 چهارشنبه 11:00-12:00 1,403,670 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 مهرنوش حاجی پناه زاده زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 پروانه اسلامی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 09:00-11:00 2,640,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 2 فاطمه آتش بیزداریونی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:00 2,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 فاطمه آتش بیزداریونی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-16:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 جلال عالم رجبی مرد 1400/10/26 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 2 هاجر بابائی محمودآباد زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:00-19:00 1,100,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 هاجر بابائی محمودآباد زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:00-18:00 1,100,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد