عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 نگار قدمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 2,201,835 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 2 نسرین معدنی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,871,561 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 نسرین معدنی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 2,871,561 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 سیمین حبیبی - نام پدر امیر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-17:00 2,844,037 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-18:00 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/8 1400/11/16 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 نگار قدمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/7 1400/11/30 شنبه - سه شنبه 18:00-19:30 2,128,440 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6123;#نگار قدمی 1400/10/18 1400/12/7 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 2,201,835 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/11/2 1400/12/23 شنبه - دوشنبه 19:00-20:00 2,201,830 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/18 1400/12/21 شنبه 17:15-18:45 2,201,830 مجازی ثبت نام