عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/8 1400/3/29 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 2 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/28 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 917,431 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/28 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 917,431 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/8 1400/3/25 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 معصومه سلطانزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/3/15 شنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,559,633 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1400/2/4 1400/3/12 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 فائزه جعفری نیا;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/21 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,100,917 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1399/12/28 1400/2/16 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:30-17:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7050;#بنفشه امامپور 1400/2/12 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:45 1,467,889 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1400/2/20 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 13:30-14:45 1,238,533 مجازی ثبت نام