عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 2 نوشین سیجانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,697,249 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 فرزانه بهرامی بالانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 17:30-18:30 2,522,937 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 سیمین حبیبی زن 1400/10/19 1400/12/1 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,110,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 3 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 2 فاطمه پوربهرامی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 3 صفیه جان بزرگی زن 1400/10/11 1400/11/20 شنبه - دوشنبه 15:30-16:30 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 2 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/8 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1400/10/4 1400/11/9 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 2 فاطمه یارلو;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/8 1400/11/9 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,009,200 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 فاطمه یارلو;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/8 1400/11/9 شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد