عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 نرگس محرمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 18:15-19:45 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/3/15 دوشنبه - پنج شنبه 18:00-19:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 زهرا زنگنه بیغشی زن 1400/1/18 1400/2/18 دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1400/2/20 1400/3/31 دوشنبه 13:30-14:45 899,083 مجازی ثبت نام