عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی زن 1401/5/12 1401/6/25 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,477,065 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 3 مهسا حاجی سلطانی مرد 1401/5/9 1401/5/31 شنبه 15:00-16:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 2 سارا فرهمندنژاد زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 4,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 مهسا حاجی سلطانی زن 1401/4/1 1401/5/31 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 4,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 فاطمه جلالی بهروز زن 1401/4/12 1401/6/6 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 2,431,193 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 4 آزاده جهانی نو زن 1401/4/28 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 3 آزاده جهانی نو زن 1401/4/28 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 2 آزاده جهانی نو زن 1401/4/28 1401/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 2,568,809 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b - کلاس 1 آزاده جهانی نو زن 1401/4/28 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 2,568,809 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد