عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 علی گنجی مرد 1400/4/1 1400/5/31 سه شنبه 09:30-11:00 1,651,370 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/4/1 1400/4/31 سه شنبه 16:00-17:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/4/1 1400/5/30 سه شنبه 15:00-16:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/4/5 1400/5/30 شنبه 15:00-16:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 سمیه شاهوار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/29 1400/6/29 شنبه - دوشنبه 13:00-14:30 1,605,506 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/4/5 1400/6/31 سه شنبه 11:00-12:00 1,605,506 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/4/9 1400/4/30 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/3/25 1400/5/5 سه شنبه 15:00-17:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 4 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/3/31 1400/4/28 دوشنبه 16:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 3 معصومه خسروآبادی زن 1400/3/30 1400/4/29 یکشنبه - سه شنبه 16:00-19:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/3/31 1400/4/28 دوشنبه 16:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 معصومه خسروآبادی زن 1400/3/25 1400/4/15 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه خسروآبادی زن 1400/4/1 1400/6/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 مهری علی صفائی زن 1400/4/16 1400/5/27 چهارشنبه 17:00-18:30 1,430,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1400/4/2 1400/5/31 چهارشنبه 16:00-17:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 4 کبری شایسته زن 1400/3/31 1400/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 3 کبری شایسته زن 1400/3/31 1400/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 2 محمدرضا خدادادی مقدم مرد 1400/3/31 1400/6/31 چهارشنبه 14:00-15:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 کبری شایسته زن 1400/3/31 1400/6/31 یکشنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/4/2 1400/5/5 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 880,734 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1400/4/1 1400/6/31 دوشنبه 16:00-18:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/4/1 1400/5/12 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 زهرا برخورداری زن 1400/4/7 1400/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 14:30-15:30 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه - پنج شنبه 15:30-16:30 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد