عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 علی گنجی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 10:00-12:00 1,651,370 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 اکرم هوشنگی زن 1400/10/11 1400/12/20 سه شنبه 14:00-15:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/7 1400/11/30 سه شنبه 15:00-16:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/12/23 شنبه 15:00-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/12/23 شنبه 15:00-16:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 لیلا جدی مند زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 15:30-17:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 15:30-17:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/9/29 1400/11/18 دوشنبه 15:30-17:00 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/10/22 1400/12/25 چهارشنبه 16:30-17:30 1,605,506 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/10/1 1400/12/24 سه شنبه 15:30-16:30 1,605,506 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 رضا روحی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-18:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 5 معصومه خسروآبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 4 معصومه خسروآبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 15:00-16:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 3 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 15:00-16:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 معصومه خسروآبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-18:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه خسروآبادی زن 1400/10/7 1400/12/24 سه شنبه 15:00-16:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه 10:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/11/30 پنج شنبه 11:00-12:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 محمد جدی گل افزانی مرد 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 محمد جدی گل افزانی مرد 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 منیر السادات حسینی زن 1400/10/13 1400/12/2 دوشنبه 16:30-17:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 منیر السادات حسینی زن 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 15:30-16:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 منیر السادات حسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-15:00 1,128,441 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 مهناز بابایی زنجانی زن 1400/10/1 1400/12/21 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 جعفر صبح زاهدی مرد 1400/10/4 1400/11/9 شنبه 16:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 مهری علی صفائی زن 1400/10/14 1400/11/27 چهارشنبه 16:00-17:30 1,430,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 طاهره بیگم کریمی زن 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 طاهره بیگم کریمی زن 1400/10/1 1400/12/27 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 سیدعلی حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 17:00-18:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1400/10/15 1400/11/29 چهارشنبه 16:00-17:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 16:00-17:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 زهرا غلامی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 17:30-18:30 880,733 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 زهرا غلامی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 16:30-17:00 880,733 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 معصومه رحیم زن 1400/10/8 1400/12/27 شنبه 13:00-15:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1400/10/8 1400/10/30 شنبه 15:00-16:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1400/10/1 1400/11/30 سه شنبه 13:30-16:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 12:15-13:15 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 خدیجه افشار زن 1400/10/15 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 خدیجه افشار زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 4 لیلا جدی مند زن 1400/11/3 1400/12/22 یکشنبه 15:00-16:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 3 لیلا جدی مند زن 1400/10/5 1400/11/3 یکشنبه 15:00-16:30 935,770 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 2 لیلا جدی مند زن 1400/9/22 1400/11/30 یکشنبه 15:00-16:30 1,316,514 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/9/21 1400/10/26 یکشنبه 15:00-16:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد